คณะผู้บริหารและงานแนะแนวเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อให้การช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

                  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564    นายจักรภพ  มงคลสวัสดิ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา  และหัวหน้างานแนะแนว  ได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียน นายณัฐกิตติ์  โพธิ์ศรี   นักเรียนชั้น ปวช.2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ณ บ้านม่วง ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร  เพื่อให้การช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับนักเรียนที่ยากจน เรียนดี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวนักเรียนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

คณะผู้บริหาร วษท.ยโสธร ลงพื้นที่แนะแนวศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง

         วันที่  11  มกราคม  2564  นายจักรภพ  มงคลสวัสดิ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้างานแนะแนว  ได้ลงพื้นที่แนะแนวศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ด้านอาชีวศึกษาเกษตร แก่นักเรียนระดับชั้น ม. 3  โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง  ต.แคนน้อย  อ.คำเขื่อนแก้ว  จ.ยโสธร  โดยมีท่านผู้อำนวยการ นิรันดร์  เขียนนอก  ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

กิจกรรม Merry Christmas 2020 โดยหมวดวิชาภาษาอังกฤษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

      เมื่อวันที่  23  ธันวาคม  2563  หมวดวิชาภาษาอังกฤษ  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  นำโดย คุณครูพิไลวรรณ  อาจลึก  ได้ร่วมกับนักเรียนนักศึกษาทุกชั้นปิจัดกิจกรรม Merry Christmas 2020 โดยในกิจกรรมดังกล่าว มีการกล่าวสุนทรพจน์ การแสดงของนักเรียนนักศึกษา การร้องเพลง โชว์โฟล์คซอง และการแข่งขัน Crossword มีการแจกของรางวัล อย่างมากมายและสนุกสนาน

โครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

        คณะวิทยากรจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร  ได้เข้าให้ความรู้แก่นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ตามโครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563  ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2563

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร จัดประชุม ผู้บริหาร คณะครู ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2563

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี 2563

่ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรม
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี 2563 ณ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร