การตรวจประเมินผลการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

       คณะกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2565 ได้มาตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการภายในวิทยาลัย และในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ได้เข้าตรวจประเมินการขยายผลสู่โรงเรียน ที่โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู(อินทร์ประชาคาร) อ.เมือง จ.ยโสธร  ได้รับความร่วมมือ ความเอาใจใส่จากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู(อินทร์ประชาคาร)เป็นอย่างดี

กิจกรรมปลูกหญ้าในพื้นที่แปลงหญ้าในบริเวณงานฟาร์มสัตวศาสตร์

      ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565  คณะครูและนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาสัตวศาสตร์  ได้ร่วมกันไปตัดหญ้าที่เป็นต้นพันธุ์จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร  แล้วนำมาปลูกในพื้นที่แปลงหญ้าในบริเวณงานฟาร์มสัตวศาสตร์  โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ในการขยายพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ 30,000 ไร่

คณะกรรมการเข้าตรวจประเมิน อกท.หน่วยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

           วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการประเมิน หน่วย อกท. ดีเด่น  ประจำปีการศึกษา 2565   นำโดย ท่านผู้อำนวยการบุญนำพา  ด่างเหลา  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด  เป็นประธานคณะกรรมการในการประเมินอกทหน่วยยโสธรในครั้งนี้

กิจกรรมอัญเชิญเกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564

        วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายจักรภพ  มงคลสวัสดิ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร  พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา  ร่วมอัญเชิญเกียรติบัตรรางวัลพระราชทาน   เนื่องในโอกาสที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร  ได้รับรางวัลพระราชทาน   ในโครงการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ระดับอาชีวศึกษาขนาดเล็ก  ประจำปีการศึกษา 2564

ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา หรือ V-NET ระดับ ปวช.3 ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบดิจิทัล

          วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร เป็นสนามสอบ V-NET ได้ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา หรือ VNET (Vocational National Educational Test) ระดับ ปวช.3 ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน covid -19 อย่างเคร่งครัด

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

   นายจักรภพ  มงคลสวัสดิ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา ได้พร้อมใจกันถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ   เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

การประชุมวิชาการระดับหน่วย ครั้งที่ 42 และการประชุมสมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 2 ของ อกท.หน่วยยโสธร

  อกท.หน่วยยโสธร ได้จัดการประชุมวิชาการระดับหน่วย ครั้งที่ 42 และประชุมสมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 โดยมีนายจักรภพ  มงคลสวัสดิ์ ประธานอำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งแต่ละแผนกวิชาได้นำผลงานเด่นออกมาจัดนิทรรศการนำเสนอแก่สมาชิก และมีการมอบเกียรติบัตรแก่ครูที่ปรึกษา อกท. ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ และสมาชิกดีเด่น

กิจกรรมสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2564 ณ แปลงนา วษท.ยโสธร

       เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ได้จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2564 ในการเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในแปลงนาของวิทยาลัย โดย นายอำนาจ ขันแข็ง หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมต่อนายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ ประธานในพิธี ในกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมแรงร่วมใจกันทั้งคุณครูและลูกศิษย์ทุกสาขาวิชาได้ร่วมกันเกี่ยวข้าว และนวดข้าวด้วยวิธีการฟาดข้าวแบบโบราณ

คณะครูและสมาชิก TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคยโสธร มาสร้างเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

      คณะครูจากวิทยาลัยเทคนิคยโสธร นำโดย คุณครูวโรดม สายพันธุ์ และคุณครูวีณา ขันเงิน และสมาชิก to be number one จากวิทยาลัยเทคนิคยโสธร ได้มาสร้างความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด to be number one ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร  ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมหาชนะชัย และโรงพยาบาลมหาชนะชัย ร่วมประเมินเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน

         งานควบคุมป้องกันโรคสำนักงานสาธารณสุขอำเภอมหาชนะชัยร่วมกับกลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวมโรงพยาบาลมหาชนะชัย ร่วมออกประเมินเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน และวางแผนแนวทางการบริหารจัดการเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด 19  ในสถานศึกษาในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ ในการนี้มีกิจกรรมสาธิตการตรวจเชื้อโควิด 19 ด้วยชุด ATK ด้วยตนเอง ให้กับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม