คณะกรรมการเข้าตรวจประเมิน อกท.หน่วยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

           วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการประเมิน หน่วย อกท. ดีเด่น  ประจำปีการศึกษา 2565   นำโดย ท่านผู้อำนวยการบุญนำพา  ด่างเหลา  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด  เป็นประธานคณะกรรมการในการประเมินอกทหน่วยยโสธรในครั้งนี้

Posted in Activity.