โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

      เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม  2566  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร  ได้จัดกิจกรรม โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะของผู้เรียนที่ดีให้กับนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 และปวส.1 ทุกสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2566  ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

Posted in Activity.