แผนกวิชาสัตวศาสตร์

## กิจกรรมปลูกหญ้า

     ในวันที่ 24 พฤศจิกายน  2565  คณะครูและนักศึกษาได้ร่วมกันปลูกหญ้าในบริเวณแปลงหญ้าในพื้นที่งานฟาร์มสัตวศาสตร์