แผนกวิชาพืชศาสตร์

..

กิจกรรมแผนกวิชาของเรา

แปลงสาธิต เศรษฐกิจพอเพียง และงานวิจัยการปลูกพืชผัก

       อาจารย์ชาติกล้า  กุดแถลง  ได้นำนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาพืชศาสตร์  ศึกษาเรียนรู้ในการปลูกผัก  และบริหารจัดการพื้นที่ในการปลูกพืชผัก จัดทำแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยความร่วมมือของคณะครูอาจารย์ในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้  และทำการวิจัย ให้กับผู้เรียนและชุมชนที่สนใจ

จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นในโรงเรียน

           อาจารย์เกรียงศักดิ์  พวงพันธ์  หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์  ได้เข้าให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในการจัดสวนหย่อมให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสงยาง  ได้รับการต้อนรับและความสนใจจากคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดี