บุคลากรประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางป้อมเพชร พันธุ์พิพัฒน์
นางพิไลวรรณ อาจลึก
นายสุวิช ฝุ่นเงิน
นางจริยาวดี เจริญสุข
นายไมตรี บุญพร