บุคลากรประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางป้อมเพชร พันธุ์พิพัฒน์
นางพิไลวรรณ อาจลึก
นางจริยาวดี เจริญสุข
นายไมตรี บุญพร