บุคลากร แผนกวิชาช่างกลเกษตร

นายทวิทย์ บรรณารักษ์
นายเสษฐศิริ กลางเมือง
นายทัศพล พลเยี่ยม
นายอิสรา พงษ์ศาสตร์