previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

              >> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดปฏิบัติการทางภาษาพร้อมระบบสอบเทียบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
               >>ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดปฏิบัติการทางภาษาพร้อมระบบสอบเทียบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
               >>  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อ จัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับ Drone พร้อม Certificate Instructure (ชุดฝึกบิน) ด้วย 
                     วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
               >> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อ จัดซื้อชุดครุภัณฑ์พื้นฐานสาขาวิชาช่างกลเกษตรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                >> ประกาศจัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับ Drone พร้อม Certificate Instructure (ชุดฝึกบิน) พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ๑๕ รายการ

                    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)       
               >> ประกาศครั้งที่ 2 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดครุภัณฑ์พื้นฐานสาขาวิชาช่างกลเกษตรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
               >> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับ Drone พร้อม Certificate Instructure (ชุดฝึกประกอบ)
                     ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
               >> ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์พื้นฐานสาขาวิชาช่างกลเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
               >> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธีคัดเลือก

 

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

วารสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของวิทยาลัย

ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา หรือ V-NET ระดับ ปวช.3 ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบดิจิทัล

          วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร เป็นสนามสอบ V-NET ได้ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา หรือ V–NET (Vocational National Educational Test) ระด…

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

   นายจักรภพ  มงคลสวัสดิ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา ได้พร้อมใจกันถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหาก…

การประชุมวิชาการระดับหน่วย ครั้งที่ 42 และการประชุมสมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 2 ของ อกท.หน่วยยโสธร

  อกท.หน่วยยโสธร ได้จัดการประชุมวิชาการระดับหน่วย ครั้งที่ 42 และประชุมสมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 โดยมีนายจักรภพ  มงคลสวัสดิ์ ประธานอำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิดก…

กิจกรรมสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2564 ณ แปลงนา วษท.ยโสธร

       เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ได้จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2564 ในการเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในแปลงนาของวิทยาลัย…

คณะครูและสมาชิก TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคยโสธร มาสร้างเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

      คณะครูจากวิทยาลัยเทคนิคยโสธร นำโดย คุณครูวโรดม สายพันธุ์ และคุณครูวีณา ขันเงิน และสมาชิก to be number one จากวิทยาลัยเทคนิคยโสธร ได้มาสร้างความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเ…

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมหาชนะชัย และโรงพยาบาลมหาชนะชัย ร่วมประเมินเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน

         งานควบคุมป้องกันโรคสำนักงานสาธารณสุขอำเภอมหาชนะชัยร่วมกับกลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวมโรงพยาบาลมหาชนะชัย ร่วมออกประเมินเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน และวางแผนแนวทางการบริหารจัดการเมื่อเกิด…

กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารก่อนเข้าฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ

         เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ได้จัดการอบรม ภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาพืชศาสตร์ และสาขาวิชาสัตวศาสตร์     โดยได้รับความอนุเคราาะห์ทีมวิทยาก…

กิจกรรมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

    เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564  เวลา 08.00 น.  นายจักรภพ  มงคลสวัสดิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียนนักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเ…

กิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21

      วันที่ 21-23 กันยายน 2564  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ได้จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา โดยมีคณะวิทยากรจากศูนย์พัฒนา …

สถานศึกษาของเรา

เอกสารดาวน์โหลด

>> แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตผู้เรียนอาชีวศึกษาในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผู้เรียนเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21
>> คำสั่งมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2564
    #คำสั่งเวรยามรักษาการณ์ 
>> ประจำเดือนมกราคม 2565
>> ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
>> ประจำเดือนมีนาคม 2565
>> ประจำเดือนเมษายน 2565
>> ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
>> ประจำเดือนมิถุนายน 2565
>> ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
>> ประจำเดือนสิงหาคม 2565

    #คำสั่งทำหน้าที่สอน
>> คำสั่งมอบหมายหน้าที่การสอน 1_2564
>> คำสั่งมอบหมายหน้าที่การสอน 2_2564
>> 
คำสั่งมอบหมายหน้าที่การสอน 2_2564 (ศูนย์การเรียน)

นับจำนวนผู้เข้าชม

003601
Visit Today : 1
Visit Yesterday : 1
This Month : 72
This Year : 1032
Total Visit : 3601
Hits Today : 1
Total Hits : 6894
Who's Online : 1
Your IP Address: 223.24.188.84

อกท.หน่วยยโสธร

ติดต่อวิทยาลัย

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
173  หมู่ 2  ต. บากเรือ  อ. มหาชนะชัย จ. ยโสธร  35130
โทรศัพท์ 045-756616
โทรสาร 045-756617
E-mail : ycat@kasetyaso.ac.th