อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

อัตลักษณ์

“มีคุณธรรม นำความรู้ คู่ทักษะ พัฒนาวิชาชีพสู่สากล”

เอกลักษณ์

“สร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ข้าวหอมมะลิสู่ชุมชน”