หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

[toggle title=”ประเภทวิชาเกษตรกรรม” state=”open”]

สาขาวิชาพืชศาสตร์

  • สาขางานพืชสวน
  • สาขางานพืชไร่

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

  • สาขางานการผลิตสัตว์

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

[/toggle]

[toggle title=”ประเภทวิชาอุตสาหกรรม” state=”open”]

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

  • สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

[/toggle]

[toggle title=”ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ” state=”open”]

สาขาวิชาการบัญชี

  • สาขางานการบัญชี

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

  • สาขางานคอมพิวเตอร์

[/toggle]

[toggle title=”ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว” state=”open”]

สาขาวิชาการโรงแรม

[/toggle]