Breaking News
Home / หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

สาขาวิชาพืชศาสตร์

  • สาขางานพืชสวน
  • สาขางานพืชไร่

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

  • สาขางานการผลิตสัตว์

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

  • สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการบัญชี

  • สาขางานการบัญชี

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

  • สาขางานคอมพิวเตอร์

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สาขาวิชาการโรงแรม