หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

>> สาขาวิชาพืชศาสตร์

สาขางานพืชไร่

>> สาขาวิชาสัตวศาสตร์

สาขางานการผลิตสัตว์

>> สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร

>> สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

>> สาขาวิชาช่างกลเกษตร

สาขางานช่างกลเกษตร