ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

ปริยัติ – เรียนดี
ปฏิบัติ – ทำจริง
ปฏิเวธ – รู้แจ้ง

วิสัยทัศน์

“ เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคน และเทคโนโลยีทางการเกษตรครบวงจรโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนสู่สากล ”

พันธกิจ

  1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรอย่างมีส่วนร่วม
  2. พัฒนาการเรียนการสอนให้มีเทคโนโลยี บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้กับนักเรียนนักศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย และตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
  3. วิจัย พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการเผยแพร่สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
  4. พัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษาให้มีสมรรถนะ ได้มาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อการพัฒนาวิชาชีพสู่สากล
  5. พัฒนาครู บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
  6. ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และเอกลักษณ์ของชาติโดยบูรณาการร่วมกับชุมชน
  7. บริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้