บุคลากร แผนกวิชาสัตวศาสตร์

นางสินีนาฏ พลแสง
นายสุภชล ขันแข็ง

นางสาวอรอุมา โมห้างหว้า

ครูแผนกวิชาสัตวศาสตร์