Breaking News
Home / หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

  • สาขางานพืชศาสตร์
  • สาขางานสัตวศาสตร์
  • สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร
  • สาขางานช่างกลเกษตร

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเครื่องกล

  • สาขางานยานยนต์

ประเภทวิชาประมง

ประเภทวิชาประมง

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  

  • สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาการบัญชี 

  • สาขางานการบัญชี

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  • สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ