หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์

>> สาขางานการผลิตพืช

>> สาขางานการผลิตสัตว์

>> สาขางานผลิตสัตว์น้ำ

>> สาขางานช่างเกษตร

>> สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร

>> สาขางานธุรกิจเกษตร