หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

[toggle title=”ประเภทวิชาเกษตรกรรม” state=”open”]

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

  • สาขางานพืชศาสตร์
  • สาขางานสัตวศาสตร์
  • สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร
  • สาขางานช่างกลเกษตร

[/toggle]

[toggle title=”ประเภทวิชาอุตสาหกรรม” state=”open”]

สาขาวิชาเครื่องกล

  • สาขางานยานยนต์

[/toggle]

[toggle title=”ประเภทวิชาประมง” state=”open”]

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  

  • สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

[/toggle]

[toggle title=”ประเภทวิชาพาณิชยกรรม” state=”open”]

สาขาวิชาการบัญชี 

  • สาขางานการบัญชี

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  • สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

[/toggle]