บุคลากรประจำแผนกวิชาพืชศาสตร์

นางสาวรัตนา สมสุข
นางสาวนราวรรณ ศรีจันทร์