บุคลากรประจำแผนกวิชาบริหารธุรกิจ

นายวีระยุทธ จันทุดม
นางสาวนงเยาว์ สีเหลือง