การตรวจประเมินผลการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

       คณะกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2565 ได้มาตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการภายในวิทยาลัย และในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ได้เข้าตรวจประเมินการขยายผลสู่โรงเรียน ที่โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู(อินทร์ประชาคาร) อ.เมือง จ.ยโสธร  ได้รับความร่วมมือ ความเอาใจใส่จากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู(อินทร์ประชาคาร)เป็นอย่างดี

กิจกรรมปลูกหญ้าในพื้นที่แปลงหญ้าในบริเวณงานฟาร์มสัตวศาสตร์

      ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565  คณะครูและนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาสัตวศาสตร์  ได้ร่วมกันไปตัดหญ้าที่เป็นต้นพันธุ์จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร  แล้วนำมาปลูกในพื้นที่แปลงหญ้าในบริเวณงานฟาร์มสัตวศาสตร์  โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ในการขยายพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ 30,000 ไร่

คณะกรรมการเข้าตรวจประเมิน อกท.หน่วยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

           วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการประเมิน หน่วย อกท. ดีเด่น  ประจำปีการศึกษา 2565   นำโดย ท่านผู้อำนวยการบุญนำพา  ด่างเหลา  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด  เป็นประธานคณะกรรมการในการประเมินอกทหน่วยยโสธรในครั้งนี้

กิจกรรมอัญเชิญเกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564

        วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายจักรภพ  มงคลสวัสดิ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร  พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา  ร่วมอัญเชิญเกียรติบัตรรางวัลพระราชทาน   เนื่องในโอกาสที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร  ได้รับรางวัลพระราชทาน   ในโครงการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ระดับอาชีวศึกษาขนาดเล็ก  ประจำปีการศึกษา 2564

โครงการนักศึกษาฝึกงาน ณ ราชอาณาจักรเดนมาร์ก ประจำปี 2565

“สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ Danish Farmers Union และสำนักงาน Travel to farm ราชอาณาจักรเดนมาร์กดำเนินความร่วมมือด้านการเกษตรกับราชอาณาจักรเดนมาร์กโดยจัดส่งนักศึกษาไปฝึกงานฟาร์มปศุสัตว์ ณ ราชอาณาจักรเดนมาร์กระยะเวลา 1 ปี เพื่อให้นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีโอกาสไปฝึกงานฟาร์มปศุสัตว์โคนมและฟาร์มสุกรร่วมกับเกษตรกรเจ้าของฟาร์มและนักศึกษาเกษตรจากนานาประเทศ”

ผลงานวิจัย ครู และนักศึกษา วษท.ยโสธร

ผลงานวิจัย ครู

ผลงานวิจัย นักศึกษา

ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา หรือ V-NET ระดับ ปวช.3 ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบดิจิทัล

          วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร เป็นสนามสอบ V-NET ได้ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา หรือ VNET (Vocational National Educational Test) ระดับ ปวช.3 ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน covid -19 อย่างเคร่งครัด

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

   นายจักรภพ  มงคลสวัสดิ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา ได้พร้อมใจกันถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ   เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร