งาน “อกท. เกษียณ เกษมสุข 2566” การจัดงานเกษียณอายุราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2566

     วันจันทร์ที่  21 สิงหาคม 2566  นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร และประธานกรรมการอำนวยการ อกท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2566 – 2567 ได้จัดงาน “อกท.เกษียณ เกษมสุข 2566” ณ หอประชุมและออร์แกนิกโดม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

กิจกรรมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี

เมื่อวันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา จัดพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี สถาบัน ชาติ พระมหากษัตริย์ ณ ออแกนิกโดม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

ปฐมนิเทศการจัดการศึกษาทวิศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

          วันที่ 23 พฤษภาคม 2566  นายจักรภพ  มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร พร้อมด้วยนายพงศ์เทพ พลแสง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางธัญญลักษณ์  ศิริเมฆ ครูประจำแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ครูสิวินา สินน้ำคำ ครูประจำแผนกวิชาประมง และนางสาวอริสา บุญลิลา ครูประจำแผนกวิชาสัตวศาสตร์ ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศการจัดการศึกษาทวิศึกษาร่วมกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 28  ณ  ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

      เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม  2566  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร  ได้จัดกิจกรรม โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะของผู้เรียนที่ดีให้กับนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 และปวส.1 ทุกสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2566  ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

การตรวจประเมินผลการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

       คณะกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2565 ได้มาตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการภายในวิทยาลัย และในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ได้เข้าตรวจประเมินการขยายผลสู่โรงเรียน ที่โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู(อินทร์ประชาคาร) อ.เมือง จ.ยโสธร  ได้รับความร่วมมือ ความเอาใจใส่จากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู(อินทร์ประชาคาร)เป็นอย่างดี

กิจกรรมปลูกหญ้าในพื้นที่แปลงหญ้าในบริเวณงานฟาร์มสัตวศาสตร์

      ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565  คณะครูและนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาสัตวศาสตร์  ได้ร่วมกันไปตัดหญ้าที่เป็นต้นพันธุ์จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร  แล้วนำมาปลูกในพื้นที่แปลงหญ้าในบริเวณงานฟาร์มสัตวศาสตร์  โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ในการขยายพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ 30,000 ไร่

คณะกรรมการเข้าตรวจประเมิน อกท.หน่วยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

           วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการประเมิน หน่วย อกท. ดีเด่น  ประจำปีการศึกษา 2565   นำโดย ท่านผู้อำนวยการบุญนำพา  ด่างเหลา  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด  เป็นประธานคณะกรรมการในการประเมินอกทหน่วยยโสธรในครั้งนี้

กิจกรรมอัญเชิญเกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564

        วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายจักรภพ  มงคลสวัสดิ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร  พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา  ร่วมอัญเชิญเกียรติบัตรรางวัลพระราชทาน   เนื่องในโอกาสที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร  ได้รับรางวัลพระราชทาน   ในโครงการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ระดับอาชีวศึกษาขนาดเล็ก  ประจำปีการศึกษา 2564

โครงการนักศึกษาฝึกงาน ณ ราชอาณาจักรเดนมาร์ก ประจำปี 2565

“สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ Danish Farmers Union และสำนักงาน Travel to farm ราชอาณาจักรเดนมาร์กดำเนินความร่วมมือด้านการเกษตรกับราชอาณาจักรเดนมาร์กโดยจัดส่งนักศึกษาไปฝึกงานฟาร์มปศุสัตว์ ณ ราชอาณาจักรเดนมาร์กระยะเวลา 1 ปี เพื่อให้นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีโอกาสไปฝึกงานฟาร์มปศุสัตว์โคนมและฟาร์มสุกรร่วมกับเกษตรกรเจ้าของฟาร์มและนักศึกษาเกษตรจากนานาประเทศ”