รับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ระดับปริญญาตรี

รับผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า  เรียนฟรีตามนโยบายรัฐบาล

รับผู้จบ ปวช.3   ม.6  หรือเทียบเท่า

รับผู้จบ ปวส.  สาขาวิชา สัตวศาสตร์

หลักฐานในการสมัคร

  1. ใบ รบ. 1 หรือ ปพ.1 หรือหนังสือรับรองการศึกษา พร้อมสำเนา 1 ชุด
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน  1 ชุด
  3. สำเนาบัตรประชาชน
  4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 นิ้ว 3 รูป
  5. หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

คณะผู้บริหารและงานแนะแนวเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อให้การช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

                  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564    นายจักรภพ  มงคลสวัสดิ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา  และหัวหน้างานแนะแนว  ได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียน นายณัฐกิตติ์  โพธิ์ศรี   นักเรียนชั้น ปวช.2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ณ บ้านม่วง ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร  เพื่อให้การช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับนักเรียนที่ยากจน เรียนดี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวนักเรียนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

คณะผู้บริหาร วษท.ยโสธร ลงพื้นที่แนะแนวศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง

         วันที่  11  มกราคม  2564  นายจักรภพ  มงคลสวัสดิ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้างานแนะแนว  ได้ลงพื้นที่แนะแนวศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ด้านอาชีวศึกษาเกษตร แก่นักเรียนระดับชั้น ม. 3  โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง  ต.แคนน้อย  อ.คำเขื่อนแก้ว  จ.ยโสธร  โดยมีท่านผู้อำนวยการ นิรันดร์  เขียนนอก  ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

การเรียนการสอน Online

ให้นักศึกษากรอกข้อมูลในแบบข้างล่าง เพื่อรับอีเมล์ @kasetyaso.ac.th

กิจกรรม Merry Christmas 2020 โดยหมวดวิชาภาษาอังกฤษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

      เมื่อวันที่  23  ธันวาคม  2563  หมวดวิชาภาษาอังกฤษ  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  นำโดย คุณครูพิไลวรรณ  อาจลึก  ได้ร่วมกับนักเรียนนักศึกษาทุกชั้นปิจัดกิจกรรม Merry Christmas 2020 โดยในกิจกรรมดังกล่าว มีการกล่าวสุนทรพจน์ การแสดงของนักเรียนนักศึกษา การร้องเพลง โชว์โฟล์คซอง และการแข่งขัน Crossword มีการแจกของรางวัล อย่างมากมายและสนุกสนาน

โครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

        คณะวิทยากรจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร  ได้เข้าให้ความรู้แก่นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ตามโครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563  ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

>ราคากลาง โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

โครงการจัดทำวิดิทัศน์เพื่อวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยประมง 47 แห่ง

>ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำวิดิทัศน์เพื่อ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยประมง 47 แห่ง (เปิดหน้าต่างใหม่)”>>>ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำวิดิทัศน์เพื่อ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยประมง 47 แห่ง
> ร่างขอบเขตของงาน โครงการจัดทำวิดิทัศน์เพื่อวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยประมง 47 แห่ง (เปิดหน้าต่างใหม่)”>>> ร่างขอบเขตของงาน โครงการจัดทำวิดิทัศน์เพื่อวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยประมง 47 แห่ง
>> ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำวิดิทัศน์เพื่อวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยประมง 47 แห่ง

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

>> ร่างขอบเขตของงาน โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
>> ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (เปิดหน้าต่างใหม่)”>>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมอเนกประสงค์

> ร่างขอบเขตของงาน โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมอเนกประสงค์ (เปิดหน้าต่างใหม่)”>>> ร่างขอบเขตของงาน โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมอเนกประสงค์
>> ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ฟาร์มปศุสัตว์อัจฉริยะ (Smart Livestock)
> ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เกษตรกลางแจ้งอัจฉริยะ (Smart Outdoor Farming)

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2563

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร จัดประชุม ผู้บริหาร คณะครู ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2563

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี 2563

่ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรม
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี 2563 ณ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร