การตรวจประเมินผลการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

       คณะกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2565 ได้มาตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการภายในวิทยาลัย และในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ได้เข้าตรวจประเมินการขยายผลสู่โรงเรียน ที่โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู(อินทร์ประชาคาร) อ.เมือง จ.ยโสธร  ได้รับความร่วมมือ ความเอาใจใส่จากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู(อินทร์ประชาคาร)เป็นอย่างดี

Posted in Activity.