กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารก่อนเข้าฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ

         เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ได้จัดการอบรม ภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาพืชศาสตร์ และสาขาวิชาสัตวศาสตร์     โดยได้รับความอนุเคราาะห์ทีมวิทยากรจากวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เป็นผู้ให้ความรู้ ภายใต้ โครงการ กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารก่อนเข้าฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ  ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ

Posted in Activity.