สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมหาชนะชัย และโรงพยาบาลมหาชนะชัย ร่วมประเมินเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน

         งานควบคุมป้องกันโรคสำนักงานสาธารณสุขอำเภอมหาชนะชัยร่วมกับกลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวมโรงพยาบาลมหาชนะชัย ร่วมออกประเมินเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน และวางแผนแนวทางการบริหารจัดการเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด 19  ในสถานศึกษาในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ ในการนี้มีกิจกรรมสาธิตการตรวจเชื้อโควิด 19 ด้วยชุด ATK ด้วยตนเอง ให้กับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม

Posted in Activity.