คณะครูและสมาชิก TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคยโสธร มาสร้างเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

      คณะครูจากวิทยาลัยเทคนิคยโสธร นำโดย คุณครูวโรดม สายพันธุ์ และคุณครูวีณา ขันเงิน และสมาชิก to be number one จากวิทยาลัยเทคนิคยโสธร ได้มาสร้างความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด to be number one ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร  ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

Posted in Activity.