กิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21

      วันที่ 21-23 กันยายน 2564  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ได้จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา โดยมีคณะวิทยากรจากศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ในการจัดการเรียนรู้ให้กับครู และ ผู้เรียน ในครั้งนี้

Posted in Activity.