การประชุมวิชาการระดับหน่วย ครั้งที่ 42 และการประชุมสมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 2 ของ อกท.หน่วยยโสธร

  อกท.หน่วยยโสธร ได้จัดการประชุมวิชาการระดับหน่วย ครั้งที่ 42 และประชุมสมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 โดยมีนายจักรภพ  มงคลสวัสดิ์ ประธานอำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งแต่ละแผนกวิชาได้นำผลงานเด่นออกมาจัดนิทรรศการนำเสนอแก่สมาชิก และมีการมอบเกียรติบัตรแก่ครูที่ปรึกษา อกท. ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ และสมาชิกดีเด่น

Posted in Activity.