โครงการนักศึกษาฝึกงาน ณ ราชอาณาจักรเดนมาร์ก ประจำปี 2565

“สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ Danish Farmers Union และสำนักงาน Travel to farm ราชอาณาจักรเดนมาร์กดำเนินความร่วมมือด้านการเกษตรกับราชอาณาจักรเดนมาร์กโดยจัดส่งนักศึกษาไปฝึกงานฟาร์มปศุสัตว์ ณ ราชอาณาจักรเดนมาร์กระยะเวลา 1 ปี เพื่อให้นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีโอกาสไปฝึกงานฟาร์มปศุสัตว์โคนมและฟาร์มสุกรร่วมกับเกษตรกรเจ้าของฟาร์มและนักศึกษาเกษตรจากนานาประเทศ”

ผลงานวิจัย ครู และนักศึกษา วษท.ยโสธร

ผลงานวิจัย ครู

ผลงานวิจัย นักศึกษา

ตารางสอน และตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปวช. และปวส. ประจำปี 2563

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 นายพรณรงค์  วรศิลป์  ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2563  แก่นักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยมี นายดุสิต  สะดวก รองผู้อำนวยการสถาบันฯ และผู้บริหารจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมในวันดังกล่าว

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุน โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2564

วารสารประชาสัมพันธ์ YCAT News

ประจำเดือน สิงหาคม 2565

ประจำเดือน มีนาคม 2565

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 และมีนาคม 2565

ธันวาคม 2564 และ มกราคม 2565

ประจำเดือนตุลาคม 2564

ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

ประจำเดือนเมษายน 2564

ประจำเดือนมีนาคม 2564

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ประจำเดือน มกราคม 2564

การเรียนการสอน Online

ให้นักศึกษากรอกข้อมูลในแบบข้างล่าง เพื่อรับอีเมล์ @kasetyaso.ac.th