โครงการนักศึกษาฝึกงาน ณ ราชอาณาจักรเดนมาร์ก ประจำปี 2565

“สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ Danish Farmers Union และสำนักงาน Travel to farm ราชอาณาจักรเดนมาร์กดำเนินความร่วมมือด้านการเกษตรกับราชอาณาจักรเดนมาร์กโดยจัดส่งนักศึกษาไปฝึกงานฟาร์มปศุสัตว์ ณ ราชอาณาจักรเดนมาร์กระยะเวลา 1 ปี เพื่อให้นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีโอกาสไปฝึกงานฟาร์มปศุสัตว์โคนมและฟาร์มสุกรร่วมกับเกษตรกรเจ้าของฟาร์มและนักศึกษาเกษตรจากนานาประเทศ”

Posted in ไม่มีหมวดหมู่.