พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปวช. และปวส. ประจำปี 2563

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 นายพรณรงค์  วรศิลป์  ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2563  แก่นักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยมี นายดุสิต  สะดวก รองผู้อำนวยการสถาบันฯ และผู้บริหารจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมในวันดังกล่าว

Posted in Activity.