รับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ระดับปริญญาตรี

รับผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า  เรียนฟรีตามนโยบายรัฐบาล

รับผู้จบ ปวช.3   ม.6  หรือเทียบเท่า

รับผู้จบ ปวส.  สาขาวิชา สัตวศาสตร์

หลักฐานในการสมัคร

  1. ใบ รบ. 1 หรือ ปพ.1 หรือหนังสือรับรองการศึกษา พร้อมสำเนา 1 ชุด
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน  1 ชุด
  3. สำเนาบัตรประชาชน
  4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 นิ้ว 3 รูป
  5. หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

...ดาวน์โหลดใบสมัครระดับปริญญาตรี...

Posted in Article.