ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

โครงการจัดทำวิดิทัศน์เพื่อวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยประมง 47 แห่ง

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมอเนกประสงค์

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ฟาร์มปศุสัตว์อัจฉริยะ (Smart Livestock)

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เกษตรกลางแจ้งอัจฉริยะ (Smart Outdoor Farming)

Posted in Article.