ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

โครงการปรับปรุงอาคารเพื่อเป็นหอพักชั่วคราว

โครงการก่อสร้างอาคารหอพัก (พระดาบส)

โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร (พระดาบส)

Posted in Article.