ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) ขอบเขตของงาน โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

เผยแพร่-tor-อาคารอเนกประสงค์

ร่างขอบเขตของงานอาคารอเนกประสงค์

Posted in Article.