หน้าหลัก

 

ท่านคือผู้เยี่ยมชมลำดับที่ Free Counter

ครูเวชพล  อ่อนละมัย      

วิชาการเมืองการปกครองไทย  ปวส.บริหารธุรกิจเกษตรศาสตร์

วิชาชีวิตและวัฒนธรรมไทย  ปวส. เกษตรศาสตร์ บริหารธุรกิจ

วิชากฎหมายธุรกิจ ปวส. บริหารธุรกิจ

 

วิชากฎหมายพาณิชย์ ปวช. บริหารธุรกิจ

วิชาหน้าที่พลเมืองฯ ปวช. เกษตรศาสตร์  บริหารธุรกิจ

E-Learning วิชาหน้าที่พลเมือง

วิชาภูมิศาสตร์-ประวัติศาสตร์ไทย ปวช. เกษตรศาสตร์  บริหารธุรกิจ

วิชาอาเซียนศึกษา ปวช. เกษตรศาสตร์  บริหารธุรกิจ

 

 เอกสารประกอบการสอน ชีวิตและวัฒนธรรมไทย (๓๐๐๐-๑๓๐๑)

โดย ครูเวชพล  อ่อนละมัย