Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสวนสัตว์อุบลราชธานี และมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับนักเรียนนักศึกษาในโครงการ อศ.กช. ที่เรียนอยู่ ณ ศูนย์การเรียนสวนสัตว์อุบลราชธานี โดยมี นายถวัลย์  คุ้มกลาง  รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตร และมีผู้อำนวยการพิศ  หมอยาดี พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ร่วมในพิธีลงนามร่วมกับผู้อำนวยการวันชัย ตันวัฒนะพร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรของสวนสัตว์อุบลราชธานี

 

 

Check Also

โครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ “วิทยาลัยเกษตรฯ ทางเลือกหรือทางรอด”