Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ครั้งที่ 2

ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ครั้งที่ 2

ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

View Fullscreen

Check Also

ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

ประกาศยกเลิกประ …