ฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรระยะสั้น เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะวิชาชีพด้านการเกษตรแก่ประชาชนในชุมชน ปี 2564

       คณะครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร  ได้ออกเคลื่อนที่ฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรระยะสั้น ให้กับประชาชนในชุมชนที่ได้รับผิดชอบ  เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะด้านวิชาชีพเกษตรแก่ประชาชนในชุมชน  ประจำปีงบประมาณ  2564

วิชาชีพด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

วิชาชีพด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

Posted in Activity.