โครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

        คณะวิทยากรจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร  ได้เข้าให้ความรู้แก่นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ตามโครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563  ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

Posted in Activity.