คณะผู้บริหารและงานแนะแนวเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อให้การช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

                  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564    นายจักรภพ  มงคลสวัสดิ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา  และหัวหน้างานแนะแนว  ได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียน นายณัฐกิตติ์  โพธิ์ศรี   นักเรียนชั้น ปวช.2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ณ บ้านม่วง ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร  เพื่อให้การช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับนักเรียนที่ยากจน เรียนดี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวนักเรียนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

Posted in Activity.