Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์การไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ

ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์การไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ

วันที่ 2 และวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์การไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ กับส่วนราชการต่าง ๆ ในอำเภอมหาชนะชัย

Check Also

ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ ร่วมพิธีปิดกิจกรรมค่ายข้าว 2560

ดร.สุเทพ  แก่งส …