โครงการปลุกจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

นายคลอน ปานทอง เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดยโสธร ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ ในโครงการปลุกจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ให้กับนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ณ หอประชุม เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

Posted in Activity.