Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / นิเทศ นักศึกษา ฝึกอาชีพ

นิเทศ นักศึกษา ฝึกอาชีพ

วันที่ 24 / 09 /2561 คณะผู้บริหารและคณะครู อาจารย์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ได้ ปฐมนิเทศนักศึกษาระบบทวิภาคี ที่กำลังจะออกไป ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2561

Check Also

โครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ “วิทยาลัยเกษตรฯ ทางเลือกหรือทางรอด”