** วิทยาลัยเกษตรและเทโนโลยียโสธร  ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง **
 

เมนูหลัก

 หน้าหลัก

ข้อมูลวิทยาลัยฯ

คำสั่งวิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยียโสธร

 

รายชื่อหนังสือเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)

ชมรมศิษย์เก่า

 กษตรรีสอร์ทที่พักถูก

 ครูสินีนาฎ พลแสง

ครูเวชพล อ่อนละมัย 

 ครูพงค์เทพ พลแสง

ครูธัญญลักษณ์ ศิริเมฆ

 

 

ฟรี Counter

 

 จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

 

 

 รายงานผลการจัดงาน

คืนสู่เหย้า ๓๓ ปี ราตรีเกษตรปอแดงและทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

วันอาทิตย์ ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

๑.ผู้จัดงาน

- ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร    ดูภาพกิจกรรมการจัดงานคลิกที่นี่

- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

๒. วัตถุประสงค์

      ๑) เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนให้วิทยาลัย

      ๒) เพื่อจัดหาทุนการศึกษา

      ๓) เพื่อจัดงานประชุมศิษย์เก่าและปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานของชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

      ๔) เพื่อสร้างสานสัมพันธ์เกษตรยโสธรและพบปะแลกเปลี่ยนแนวคิดความรู้ประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยีวิชาชีพ

      ๓. คณะกรรมการที่ปรึกษา

          นายเทียบ  เต็งไตรรัตน์            อดีตผู้อำนวยการ

         นายชาตรี  โพธิ์สอน                 อดีตผู้อำนวยการ

          นายอุดมเดช  คณะบูรณ์          อดีตผู้อำนวยการ

          นายยุทธ สิงหรา                      อดีตผู้อำนวยการ

          นายสมจิตร์  กุลสิงห์               อดีตผู้อำนวยการ

         นายธรรมชาติ  คำตา                อดีตผู้อำนวยการ(ผอ.วษท.อุดรธานี)

         นายอุดมภูเบศว์  สมบูรณ์เรศ    อดีตผู้อำนวยการ(ผอ.วษท.ศรีสะเกษ)

         นายคงฤทธิ์  กุลวงษ์                  อดีตรองผู้อำนวยการ

          นายนิศิษย์  เชี่ยวชาญ               อดีตรองผู้อำนวยการ

           นายศักดา  อัศสานึก            

          นายณรงค์ศักดิ์  ศิริชัยพันธ์          

          นายจิรวัฒน์  ชวลิต               

          นายสัญญา  ไชยประเสริฐ      ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร            

    ๔. คณะกรรมการดำเนินงาน

     ๔.๑ คณะกรรมการภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

           ประธาน     นายเสมา  บุญญสิริ    รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

          รองประธาน              

              นายประวิช  ดวงจิต             รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  

              นายบุญส่ง  จำปาบรรพ์       รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา     

              นายอานนท์     แสงเพชร      รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  

          กรรมการ    

               - ครูและบุคลากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรทุกท่าน

    ๔.๒ คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรชุดปัจจุบัน

ที่ปรึกษาชมรมศิษย์เก่าฯ                                           

     นายเริงฤทธิ์  เยื่อใย                 (๐๘๑-๘๗๖๙๕๒๗)   

    นายยงยุทธ  ศรีนวล                 (๐๘๐-๑๙๘๘๕๕๑)

    นายไพบูลย์  โพธิ์ไพร               (๐๘๑-๗๖๐๕๒๑๙)

    นายประวิทย์  ลำพุทธา             (๐๘๙-๗๑๕๐๐๒๒)

   นางปริญญา  ลำพุทธา               ( ๐๘๖-๗๒๗๗๗๖๕)     

    นายโสรจ  สำโรง                     (๐๘๑-๘๗๗๒๒๐๒)

    นายวงศ์วิทย์  วงศ์ขอนแก่น

    นายศักดิ์ดา  อัสสานึก              

   นายสิทธิพร  พลศรี                  (๐๘๑-๔๗๐๗๑๓๘)

    นายสงวนศักดิ์  ยางก้อน        (๐๘๑-๙๒๒๑๘๔๘)

  ประธานชมรมศิษย์เก่าฯ 

     นายจินดา  กุบแก้ว                     (๐๘๗-๒๖๑๗๗๘๙)

  รองประธานชมรมศิษย์เก่าฯ                                 

       นายบุญธรรม  ศรีหล้า           (๐๘๑-๗๙๐๒๖๑๘)

      นายคำดวง  ไชยศรี             

       นายนิยม  คำทวี                    (๐๘๑-๙๖๔๓๓๘๗)

ประชาสัมพันธ์ชมรมศิษย์เก่าฯ

     นายเกรียงศักดิ์  พวงพันธ์     (๐๘๕-๒๐๐๗๔๔๕)

     นายไพบูลย์  ไกยวงศ์       (๐๘๑-๐๕๕๐๐๐๙)

     นางกาละสิน  เชื้อชาร์       (๐๘๓-๓๗๑๘๖๙๐)

ปฏิคมชมรมศิษย์เก่าฯ     

   นายบรรลุ  บรรลุสันต์       (๐๘๑-๐๗๕๓๕๔๘)

   นางนิตยา  สุนทรา         (๐๘๗-๒๖๐๐๒๖๑)

   นายทัศนะ  คูณค้ำ           (๐๘๕-๐๒๕๐๔๙๙)

   นายบรรหาญ  สิงคิบุตร     (๐๘๗-๐๕๙๒๖๐๙)

   นายสายัญต์  อภัยโคตร

   นายธนพล  ชูรัตน์

 เหรัญญิกชมรมศิษย์เก่าฯ

    นางป้อมเพชร  พันธ์พิพัฒน์   (๐๘๑-๐๖๓๕๔๓๑)

    นายวาตร  โซธามาตร

  เลขานุการชมรมศิษย์เก่าฯ  

     นายอำนาจ  ขันแข็ง  (๐๘๑-๔๗๐๙๘๗๘)

ผู้ประสานงานประจำรุ่นศิษย์เก่าฯ

      นายจินดา  กุบแก้ว                     ศิษย์เก่ารุ่น ๑

      นายสง่า  พันธ์  พิพัฒน์            ศิษย์เก่ารุ่น ๓

      นายเกรียงศักดิ์  พวงพันธ์        ศิษย์เก่ารุ่น ๔

      นายบรรลุ  บรรลุสันต์              ศิษย์เก่ารุ่น ๕

       นายศักดิ์ดา  พรมหา                ศิษย์เก่ารุ่น ๖

       นายวรัชรถ  บุญทศ                ศิษย์เก่ารุ่น ๗

       นางชวนพิศ  ชูรัตน์                 ศิษย์เก่ารุ่น ๘

        นางสาวปริศนา  เข็มพันธ์        ศิษย์เก่ารุ่นปี ๒๕๔๘

        นายศักดิ์ดา  อัสสานึก              ศิษย์เก่ารุ่น ปี ๒๕๔๕

        คุณสุภลักษณ์  โพธิ์เงิน          ศิษย์เก่ารุ่น ปี ๒๕๔๔

         นายสิทธิศักดิ์  คำภาระ           ศิษย์เก่ารุ่น ปี ๒๕๔๐

 ศิษย์เก่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรทุกท่าน

๕. กำหนดการจัดงาน

เวลา     ๐๗.๐๐ น.                      พิธีไหว้ปู่ตา/พ่อขุนนาวา/บวงสรวงพระพิรุณ

            ๐๘.๐๐ น.                      รวมผ้าป่าและตั้งองค์ผ้าป่าที่หอประชุม

            ๑๐.๐๐ น.                      เจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์ผ้าป่า

                                       ทอดถวายต้นผ้าป่าสามัคคีพร้อมกัน

๑๑.๐๐ น.                       พิธีเปิดอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการใหม่/ เปิด

                                                   สำนักงานชมรมศิษย์เก่า

            ๑๒.๐๐ น.                      ขอเชิญศิษย์เก่าลงทะเบียน ประชุม พบปะแลกเปลี่ยน

   ประสบการณ์/เชิดชูศิษย์เก่า/ศิษย์เก่าตัวอย่าง

            ๑๕.๐๐-๒๓.๐๐ น.         งานคืนสู่เหย้า 31 ปี ราตรีเกษตรปอแดง

            ๑๕.๐๐ น.                       ดนตรี/ซุ้มอาหารประจำรุ่น/ซุ้มอาหารกลางวิทยาลัยฯ

            ๑๙.๐๐ น.                      ประธานกล่าวเปิดงาน/ วีดีทัศน์ผลการดำเนินงานศิษย์เก่า

            ๑๙.๓๐ น.                      การแสดง/ วงดนตรี จากวิทยาลัยฯ- ศิษย์เก่า

            ๒๐.๓๐ น.                     แนะนำกรรมการศิษย์เก่า

            ๒๑.๐๐ น.                     เชิดชูเกียรติศิษย์เก่า

            ๒๑.๓๐ น.                    พิธีบูชาครู-อาจารย์ผู้อาวุโส

            ๒๒.๐๐-๒๔.๐๐ น.       ดนตรีและลีลาศ   

๖. จำนวนผู้เข้าร่วมงานฯ

การจัดงานครั้งนี้มีศิษย์เก่าและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน จำนวน  ๑๙๒ คน

๗. จำนวนเงินทุนที่ได้รับบริจาค

    การจัดงานครั้งนี้ได้รับเงินบริจาคผ้าป่าเพื่อการศึกษาทั้งหมด เป็นเงิน     ๒๖๔,๗๐๓  บาท

   (ยังไม่หักค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมงาน)

๘. รายจ่ายในการจัดงาน

๑) ค่าใช้จ่ายที่วิทยาลัยฯจัดเตรียมงาน (ค่าอาหารและอื่นๆ)  เป็นเงิน     ๒๒,๑๑๗          บาท

๒) ค่าใช้จ่ายที่ชมรมศิษย์เก่าฯจัดเตรียมงาน

(ค่าจัดทำซองผ้าป่า ดนตรี พิธีการ การประสานงานและอื่นๆ) เป็นเงิน    ๕๔,๐๕๒ บาท

๙ ปัญหาข้อเสนอแนะ

๑) จำนวนศิษย์เก่าที่เข้าร่วมในวันงานน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษา ควรวางแผนเพื่อประสานงานในการจัดงานครั้งต่อไป

๒) จำนวนรุ่นของศิษย์เก่าที่เข้าร่วมงานน้อยส่วนใหญ่เป็นศิษย์เก่ารุ่นที่ ๑- ๙ ที่เข้าร่วมในวันงานส่วนรุ่นที่ ๑๐- ๓๒ เข้าร่วมน้อยมาก ควรประสาน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดงานให้มากขึ้น รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกนักศึกษาที่เรียนในชั้นปีสุดท้ายให้ตระหนักและเห็นความสำคัญของสถาบัน เมื่อสำเร็จการศึกษาเป็นศิษย์เก่าจะรู้จักการเป็นผู้ให้ ช่วยเหลือแบ่งปัน เอื้ออาทรต่อเพื่อน รุ่นน้องและกลับมาพัฒนาสถาบันต่อไป

 

                                                                ลงชื่อ............................................................

                                                                                                                                              (นายอำนาจ  ขันแข็ง)

                                                                                                                  เลขานุการชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

                                                         วันที่.......................................................

 

                                                      ลงชื่อ...................................................................

                                                                  (นายจินดา  กุบแก้ว)

                                                                         ประธานชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

                                                        วันที่........................................................

 

       ๑๒. ความคิดเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา......................

................................................................................................................................................

                                                                                                     .........................................

                                                                                                     (นายบุญส่ง  จำปาบรรพ์)                        

                                                                                       รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษา

                                                                                                             ........./.........../..............

๑๓. ความคิดเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ.................................................

.......................................................................................................................................................

                                                                                           ..........................................................

                                                                                                    (นายอนนท์  แสงเพชร)

                                                                                   รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

                                                                                                                  ........./.........../..............

๑๔. ความคิดเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ............................................................................

...........................................................................................................................................................

                                                                                                 ..........................................................

                                                                                                                (นายประวิช  ดวงจิต)

                                                                                                         รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

                                                                                                                  ........./.........../..............

๑๕. ความคิดเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร.........................................................

.........................................................................................................................................................

                                                                                               .

                                                                                                          (นายเส มา  บุญญสิริ)

                                                                                                  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

                                                                                                                  ........./.........../..............

 

๑๖. ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาและโครงการที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติต่อไป...............

.........................................................................................................................................................

                                                                                                      (นายสัญญา  ไชยประเสริฐ)                                                                                      

                                                                             ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

                                                                                                                  ........./.........../..............                 

 

 

 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร หมู่ที่ 2 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130      
โทรศัพท์ :: 0-4573-8016   โทรสาร :: 0-4573-8017      
E-mail
: kasetyaso2520@hotmail.com ติดต่อ webmaster  E-mail :