** วิทยาลัยเกษตรและเทโนโลยียโสธร  ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง **
 

เมนูหลัก

 หน้าหลัก

ข้อมูลพื้นฐาน 8 ประการ

เว็็บลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

รายงานการประเมินตนเองปี2554 (Self Assessment Report : SAR)

 

 

 

นายสัญญา  ไชยประเสริฐ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

โทร 08-6262-5470    Email :Sanya_cs@hotmail.com

 

 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

ศษ.ม.สาขาการบริหารการศึกษา

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครุศาสตรบัณฑิต

คบ.(เกษตรศาสตร์)

 วิทยาลัยครูมหาสารคาม

 

 

พ.ศ. 2551

ศึกษาดูงานการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศเกาหลีใต้

ประเทศเกาหลีใต้

พ.ศ. 2549

ศึกษาดูงานที่วิทยาลัยเทคนิคโปลีมัส มาเลเซีย และวิทยาลัยนันยางโปลีเทคนิค

สิงคโปร์

พ.ศ. 2549

ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยเกษตรฮานอย

เวียตนาม

พ.ศ. 2549

ศึกษาดูงานที่วิทยาลัยเทคนิคและกสิกรรมดงคำช้าง แขวงเวียงจันทน์

สปป.ลาว

พ.ศ. 2539

ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติโฮจิมินท์และการทำการเกษตรแบบผสมผสาน

เวียตนาม

 

 

พ.ศ.2552

ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

พ.ศ.2548

รองผู้อำนวยการ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

พ.ศ.2541

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

พ.ศ.2540

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยศรีสะเกษ

พ.ศ.2528

หัวหน้าคณะสัตวศาสตร์

วิทยาลัยเกษตรกรรมยโสธร

พ.ศ.2526

อาจารย์1 ระดับ 3

วิทยาลัยเกษตรกรรมยโสธร

 

 

พ.ศ. 2551

ครูดียโสธร ประเทศผู้บริหารสถานศึกษา

อศจ.ยโสธร

พ.ศ. 2551

โล่เกียรติยศบุคคลดีเด่น คนดีศรีอาชีวศึกษา

อศจ.ยโสธร

พ.ศ. 2550

บุคคลผู้มีคุณภาพชีวิตดี

สสจ.ยโสธร

พ.ศ. 2548

โล่รางวัลการประกวดโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กฟผ.

พ.ศ. 2547

เข็มเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่องค์การวิชาชีพ (อกท.)

อกท.

พ.ศ. 2546

ผู้ปฏิบัติตามหน้าที่จรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539 ดีเด่น

 

พ.ศ. 2543

ผู้ประพฤติตนตามจรรยาบรรณครูดีเด่นสายผู้บริหาร

 

พ.ศ. 2540

ข้าราชการดีเด่นของคุรุสภาอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

คุรุสภาจังหวัดยโสธร

พ.ศ. 2532

ผู้อุทิศตนเพื่อสร้างชื่อเสียงและเกียรติคุณแก่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ในฐานะผู้พัฒนาคุณภาพการศึกษาและฝึกปฏิบัติงานเกษตรโดยไม่เบิกค่าตอบแทน

กรมอาชีวศึกษา

 

 

 

 

 

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

 

 

 

คติพจน์ในการทำงาน

 

 

"พฤติกรรมบอกศักดิ์ศรี  ผลงานดีบอกเกียรติยศ"

 

 

 

 

 

 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร หมู่ที่ 2 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130      
โทรศัพท์ :: 0-4573-8016   โทรสาร :: 0-4573-8017      
E-mail
: kasetyaso@hotmail.co.th ติดต่อ webmaster  E-mail :