หน้าหลัก

 

ท่านคือผู้เยี่ยมชมลำดับที่ Free Counter

ครูเวชพล  อ่อนละมัย      

วิชากฎหมายธุรกิจ ปวส. บริหารธุรกิจ

วิชาการเมืองการปกครองไทย  ปวส.บริหารธุรกิจเกษตรศาสตร์

 

วิชากฎหมายพาณิชย์ ปวช. บริหารธุรกิจ

วิชาหน้าที่พลเมืองฯ ปวช. เกษตรศาสตร์  บริหารธุรกิจ

 การจัดระเบียบทางสังคม

 การปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย

 ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ

 กฎหมายในชีวิตประจำวัน

 ศาสนพิธีและวันสำคัญทางพุทธศาสนา

 เศรษฐกิจพอเพียง