ประวัติวิทยาลัยฯ

ข้อมูลพื้นฐาน 8 ประการ

แผนที่่ตั้งวิทยาลัยฯ

หลักสูตรที่เปิดสอน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

โปรแกรม Smis

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


สรุปการปฏิบัติตามแผน2556
แผนปฏิบัติราชการปี 2559

ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา
สาขา/แผนกวิชาที่เปิดสอน
งบประมาณ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลการบริหาร
ข้อมูลการวิจัย
ข้อมูลการบริการวิชาการ

ข้อมูลการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

แบบฟอร์มฝ่ายแผนงานฯ

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

แบบเสนอโครงการ

ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

เว็บลิงค์หน่วยงานเกียวข้อง

สำนักอำนวยการ

สำนักความร่วมมือ

สำนักนโยบายและแผน

สำนักติดตามและประเมินผล

สำนักพัฒนาสมรรถนะครู

สำนักมาตรฐานอาชีวฯ

สำนักวิจัยและพัฒนา

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู สาขาวิชาฟิสิกส์
รายละเอียดเพิ่มเติม

     
     
วันที่ 2 กันยายน 2558 ผู้บริหารและคณะกรรมการ อกท.หน่วยศรีสะเกษ ได้อัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ชนะเลิศคะแนนรวม ในการแข่งขันทักษะ อกท.ระดับชาติ เพื่อประดิษฐาน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร โดยมีคณะผู้บริหาร ครู คณะกรรมการ อกท.หน่วยยโสธร ตลอดจนสมาชิกร่วมในพิธีอัญเชิญ
     
 
นายอภิรัตน์ ป้องกัน นายอำเภอมหาชนะชัย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยยโสธร ครั้งที่ 37 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา
     
การสืบสานประเพณีลงแขกดำนา ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2558 ณ แปลงนางานฟาร์มเกษตรทฤษฎีใหม่ นำโดยท่านผู้อำนวยการสัญญา ไชยประเสริฐ

 

   
 
กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร จัดกิจกรรมสวนสนาม เพื่อสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
 
     
 

 

 
 
 
 
เพลงมาร์ชวิทยาลัยเกษตรฯยโสธร
   

นายสัญญา ไชยประเสริฐ
ผู้อำนวยการฯ


ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายพัฒนากิจการฯ

ฝ่ายแผนงานฯ

ฝ่ายวิชาการ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

แผนกวิชาสัตวศาสตร์

แผนกวิชาบริหารธุรกิจ

แผนกวิชาช่างกลเกษตร

แผนกวิชาพืชศาสตร

ผนกวิชาประมง

ครูสินีนาฏ พลแสง

ครูพงค์เทพ พลแสง

ครูธีระพงษ์ ศิริเมฆ

SARแผนกสัตวศาสตร์

SARครูสินีนาฏ พลแสง

ท่านคือผู้เยี่ยมชมลำดับที่ Free Counter

 
   
     
     

 

 

 

 

 กลับหน้าหลัก

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร หมู่ที่ 2 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130      
โทรศัพท์ :: 0-4573-8016   โทรสาร :: 0-4573-8017   E-mail : kasetyaso2520@hotmail.com   
ติดต่อเว็บมาสเตอร์: admin@kasetyaso.ac.th